Aanbestedingsprocedures en drempelwaarden bij Europees aanbesteden

Tender Productions werkt al vanaf 1998 met de veranderende aanbestedingswet en weet hoe deze wordt toegepast door de aanbestedende diensten binnen de verschillende sectoren. Wij helpen u verder, daar waar u het even niet meer weet.

 Drempelbedragen - Wanneer wordt een opdracht aanbesteed?

Indien de geschatte waarde, exclusief BTW, van een opdracht hoger is dan onderstaande waarden, moet een opdracht Europees worden aanbesteed.

Drempelbedragen

  2024 -2025 in Euro 2022 - 2023 2020 – 2021

Werken

5.538.000

5.382.000

5.350.000

Leveringen Centrale-/Decentrale overheid

143.000

140.000 / 214.000

139.000 / 214.000

Diensten

221.000

140.000 / 214.000

139.000 / 214.000

Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten ***

750.000 750.000

750.000

Prijsvragen algemeen*

143.000

215.000

214.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken

5.538.000

5.382.000

5.350.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken

221.000

215.000

214.000

Concessie voor openbare werken (zie tevens Concessierichtlijn 2014/23/EU))

5.538.000

5.382.000

5.350.000

Concessie voor diensten en openbare werken

5.538.000

5.382.000

5.350.000

Opdrachten voor leveringen en diensten in de speciale sectorbedrijven (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten)

443.000

431.000

428.000

Opdrachten voor werken in de speciale sectorbedrijven (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten)

5.538.000

5.382.000

5.350.000

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten***

1.000.000 1.000.000

1.000.000

Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

443.000

431.000

428.000

Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied

5.538.000

5.382.000

5.350.000

* Voor de centrale overheid is dit bedrag 221.000(24/25) was 140.000 (22/23) was 139.000 (20/21)

** Vanaf het moment van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging verdwijnt het lichte regime voor 2B diensten.

*** Dit bedrag wordt niet (periodiek) door de Europese Commissie herzien. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging gaat voor sociale en andere specifieke diensten een vereenvoudigde procedure gelden. Voor deze categorie diensten gaat bij speciale sectorbedrijven een drempelwaarde van 1.000.000 gelden.

 

Opdrachten onder Europese drempelwaarden

Op grond van de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het gewijzigde Aanbestedingsbesluit is een aanbestedende dienst verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Dit geldt alleen voor aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet en niet voor andere aanbesteders.

Nationale procedures

Bedraagt de geraamde waarde van een opdracht minder dan de Europese drempelbedragen, dan zijn Europese procedures niet verplicht. De Aanbestedingswet 2012 kent specifieke regels voor opdrachten onder de drempel.

In de wet zijn de beginselen en uitgangspunten bij (Europese) procedures met voorafgaande aankondiging en bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse procedures opgenomen. Zo is de aanbestedende dienst gehouden op objectieve gronden te kiezen welke type aanbestedingsprocedure er wordt toepast en welke ondernemers zij toelaat tot de procedure. Ook als zij kiest voor een enkelvoudig of meervoudig onderhandse procedure, moet zij die keuze op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren.

Verder zijn administratieve voorschriften bij aanbestedingen opgenomen zoals voorschriften voor het elektronische systeem van aanbesteden (TenderNed) en het beperken van administratieve lasten. Het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is verplicht gesteld voor het aanbesteden van werken onder de Europese drempelwaarden.

Als men niet verplicht is een Europese procedure toe te passen, kan men kiezen voor een nationale procedure met voorafgaande bekendmaking of een (meervoudige) onderhandse procedure volgen. De inkooprichtlijnen van de inkopende organisatie moeten beschrijven wanneer (onder welke grensbedragen) en van welke procedure gebruik gemaakt moet worden. In deze richtlijnen dient de inkopende organisatie rekening te houden met hetgeen over de keuze bepaald is in de Gids Proportionaliteit. Een onderhandse procedure wordt ook wel onderhands gunnen genoemd.

 

Aanbestedingsregels

Een aanbesteding moet, in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB (Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet 2012 is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtlijn aangewezen. Sinds 1 juli 2016 geldt deze verplichting ook voor speciale sector-bedrijven. (juni 2016)

 De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van het aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

 

Termijnen bij aanbesteden (aanbestedingswet 2012)

Openbare procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Indien er geen directe toegang tot de aanbestedings-documenten is.

Minimaal 50 dgn

Verzoek tot deelname.

Minimaal 30 dgn

Elektronische aankondiging met directe volledige toegang tot aanbestedingsdocumenten.

Minimaal 45 dgn

Bij geen volledige directe toegang tot de aanbestedings-documenten voor de geselecteerde partijen.

Minimaal 45 dgn

Elektronische vooraankondiging (minimaal 52 dgn maximaal 12 mnd).

29 dgn (22 dgn mogelijk binnen de wet)

Elektronische aankondiging met directe volledige toegang tot de aanbestedingsdocumenten.

Minimaal 40 dgn

Procedure met elektronische inschrijving.

Met vooraankondiging minimaal 24 dgn, zonder vooraankondiging minimaal 40 dgn.

Elektronische vooraankondiging (minimaal 52 dgn maximaal 12 mnd).

29 dgn (22 dgn mogelijk binnen de wet)

Mogelijkheid om elektronisch in te schrijven.

Met vooraankondiging minimaal 24 dgn, zonder minimaal 35 dgn

Niet openbare procedure

Concurrentie gerichte dialoog en innovatie-partnerschap

Verzoek tot deelname.

Minimaal 30 dgn

Verzoek tot deelname .

Minimaal 30 dgn

Voor inschrijving geen directe volledige toegang tot de aanbestedingsdocumenten.

Minimaal 45 dgn

Dynamisch aankoopsysteem, gesloten procedure waar het verzoek tot deelname geen deel uitmaakt van de procedure.

Minimaal 10 dgn voor toelating na het verzoek tot deelname en minimaal 10 dgn voor inschrijven zelf

Volledige toegang  tot de aanbestedingsdocumenten na een elektronische aankondiging.

Minimaal 40 dgn

Versnelde procedure (urgentie procedure) (deze procedure is toepasbaar bij zowel openbare als niet openbare procedures en de mededingingsprocedure met onderhandeling).

Minimaal 15 dgn vanaf verzenddatum, of 10 dgn bij elektronische verzending. Bij een niet openbare procedure minimaal 10 dgn.

Elektronische vooraankondiging (minimaal 52 dgn maximaal 12 mnd).

29 dgn (22 dgn mogelijk binnen de wet)

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

De opdracht hoeft niet vooraf te worden aangekondigd, er gelden geen termijnen. Wel dient elke eis en de procedure proportioneel te zijn.

Inschrijvers kunnen elektronisch inschrijven.

Met vooraankondiging minimaal 24 dgn, zonder vooraankondiging minimaal 35 dgn.