OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 

Inhuur externe deskundigheid

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 18 – 02 – 2016 onder nummer 9101567983-2 beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:

 1. De te [plaats] gevestigde [rechtsvorm] [Naam], kantoorhoudende te [Plaats] [postcode] aan de [adres] [nr], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KvKnr], hierna te noemen: "Opdrachtgever", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer / mevrouw] [initialen] [naam].
 2. De te Haarlem gevestigde eenmanszaak Contractveilingen (en/of onder de handelsnamen: Tender Productions, Tendermanager, Klaren Bidmanagement), kantoorhoudende te Haarlem (2036 EJ) aan de Kempen 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53054059, hierna te noemen: "Opdrachtnemer", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer JH Klaren.

 overwegen het volgende:

 •          dat Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van [werkzaamheden] en dat hij uit dien hoofde Opdrachtnemer heeft verzocht de hierna omschreven werkzaamheden uit te voeren;
 •           dat Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis beschikt voor een goede uitvoering van de opdracht;
 •       dat Opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van advisering in aanbestedings- en tenderprocedures (overheidsopdrachten)en dat hij/ zij als zodanig in staat en bereid is de hierna omschreven opdracht uit te voeren;
 •          dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer in dat verband een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan;
 •          dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten;

zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Aard en duur van de overeenkomst

 1. De opdracht, die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende: Het adviseren, begeleiden van en tevens leiding geven aan het intern en extern (te vormen) bidteam en (mede) produceren van een inschrijving op de door [naam uitschrijvende partij(en)] uitgeschreven tender/aanbesteding(overheidsopdracht).
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid. In ieder geval eindigt de overeenkomst 1 dag na de

 

definitieve gunning door aanbestedende partij, zonder dat daarvoor nadere opzegging is vereist.

 1. De werkzaamheden vangen aan op het moment van ondertekening en zullen uiterlijk eindigen 1 dag na de definitieve gunning door aanbestedende partij. Indien het zich laat aanzien dat de Opdrachtnemer de omschreven werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen indien Opdrachtnemer verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond.

Artikel 2 Uitvoering

 1. Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 2. Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is Opdrachtnemer vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 3. Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

Artikel 3 Vergoeding en betaling

 1. Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt Opdrachtnemer een bedrag van EUR [tarief] per uur, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden in beginsel vergoed op basis van dienstreizen (dus geen woon-werk verkeer) en alle materiaal en/of locatiekosten (huur van werk-/vergaderruimtes) dan wel het om niet gebruik maken van werk-/vergaderruimtes van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden wekelijks/maandelijks een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening, op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer - alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij Opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Belastingen en sociale premies

 1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 2. Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf.
 3. Indien de situatie als bedoeld in artikel 4.2 zich voordoet, is Opdrachtnemer, dan wel de natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 2.1 – zo mogelijk gezamenlijk met

Opdrachtgever – gerechtigd het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtplicht aan te vechten alvorens tot betaling over te gaan.

Opdrachtgever zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk haar medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van Opdrachtnemer, dan wel de natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 2.1, in deze zou kunnen schaden.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging

 1. Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
  • in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
  • in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
  • in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
  • indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.

 Artikel 6 Geheimhouding en zorgvuldigheid

 1. Elk van de partijen en eventuele door de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Artikel 7 Overige bepalingen

 1. Deze opdracht is tot stand gekomen omdat Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis beschikt voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door Opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.
 3. Op deze overeenkomst en de uitvoering van deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer d.d. 09-08-2016, zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem.

 

Ondertekening:

 

Aldus overeengekomen en ondertekend:

d.d.:                                 Plaats:

Opdrachtgever                                         Opdrachtnemer

 

 

 

 

 

 Bijlagen:

 • Kopie rechtsgeldig identiteitsbewijs natuurlijk persoon artikel 2.1 (opdrachtnemer)
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel opdrachtnemer
 • Kopie Algemene Voorwaarden opdrachtnemer